Integritetspolicy för www.messiahhallberg.se

Behandlingen av personuppgifter
Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Messiah Hallberg:s behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvarig
Messiah Hallberg är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Messiah Hallberg är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter
Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning eller en förfrågan registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt övrig information som du väljer att lämna in.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du skickar in till exempel en förfrågan eller gör en beställning via vår hemsida, per telefon eller brev sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Messiah Hallberg, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla.

I samtliga ovan nämnda situationer är Messiah Hallberg personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Messiah Hallberg använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar
Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

Dina rättigheter
Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att skriva till oss via kontaktformuläret. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att skriva till oss via kontaktformuläret. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att skriva till oss via kontaktformuläret. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du skriva till oss via kontaktformuläret. I samtliga fall ovan är det via kontaktformuläret på hemsidan du ska skriva. Om du anser att Messiah Hallberg:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

Besökaridentifiering
På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar
På Messiah Hallberg:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Messiah Hallberg har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som inkommer komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Messiah Hallberg bland annat men inte uteslutande ROA Stockholm AB, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla.